Darmowa dostawa przez cały weekend 24-26 czerwca |Wysyłka w 1 dzień | EU shipping

Regulamin konkursu GLOW SKIN

Regulamin konkursu „GLOW SKIN”

1. Postanowienia ogólne

 

  • Organizatorami konkursu „GLOW SKIN", zwanego dalej „Konkursem”, jest
    Opposite Sylwia Rajkiewicz

z siedzibą w Katowicach ,
przy ul. Bażantów 61/20, 40-668 Katowice,
NIP: 6161544719

oraz

 

Juice Concept Dominika Roszczenko

 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 2

NIP: 6161519302


1.1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem oficjalnych profili  marek Slaap Home Rituals @slaap.pl oraz Juice Concept  @juiceconcept serwisie Instagram w okresie od 11.06.2022 do 30.06.2022 włącznie.
1.2. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.slaap.pl
§2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2.2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2.3. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora i Partnerów Konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
2.5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.6. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź konkursowa została udzielona przez niego osobiście, jest jego autorstwa.

2.7. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swojego zgłoszenia konkursowego w relacji w mediach społecznościowych Organizatora Konkursu oraz na oznaczenie swojego konta w relacji ogłaszającej Laureata konkursu.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
• dołączyć do grona obserwatorów konta @slaap.pl oraz @juiceconcept  w serwisie Instagram;
• w okresie od 11.06.2022 do 30.06.2022r.

  • opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnym koncie marki w serwisie Instagram odpowiedź na pytanie konkursowe: „jak wygląda twój zdrowy styl życia- opowiedz nam historię w postaci emotikonów” odpowiedź musi być złożona z emotikonów (min. 8)
  • Oznaczyć w odpowiedzi konkursowej dwa instagramowe konta osób, które są przykładem zdrowego stylu życia.

3.2. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, musi dokonać zgłoszenia zgodnie z wyżej podanymi informacjami.
3.3. Umieszczenie poprawnego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.
3.4. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia maksymalnie jednej odpowiedzi konkursowej.
3.6. Jeżeli osoba wyłoniona jako laureat Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru innego laureata
Konkursu.
§ 4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu
4.1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
4.2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie oceny jury, w skład którego wchodzą Organizatorzy Konkursu. Jury będzie oceniać poziom kreatywności oraz  walory estetyczne.

4.3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 1 lipca 2022 na profilu  marek Slaap i Juice Concept w serwisie Instagram.

  • 5. Nagrody w Konkursie
    5.1. Sponsorem nagrody są Organizatorzy

5.2. Nagroda przyznawana jest 3 osobom spośród komentujących; jest nią  3x zestaw GLOW SKIN, wypełniony produktami Slaap i Juice Concept całkowitej wartości 238 zł (Krem Morning Bloom 50ml Slaap oraz zestaw świeżych soków Juice Concept i soków).
5.3. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
5.5. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy przez Organizatorzy za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w ciągu 7 dni od podania przez Laureata danych do wysyłki. Aby je pozyskać, Organizatorzy zobowiązują się do kontaktu z Laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
5.6. Równowartość nagrody nie podlega wymianie na gotówkę.
§ 6. Odpowiedzialność Organizatorów
6.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
6.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Laureata błędnego adresu lub innych danych.
6.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Laureata lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienia o wygranej, o której Laureat nie powiadomił. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody.
6.4. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być
przesłana na jeden z adresów organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny
oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

6.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających
innych wymogów wskazanych w ust. 4.
6.6. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 4, rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie
14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
§ 7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony: www.slaap.pl oraz zakomunikowaniem ich przez profil oficjalny w serwisie Instagram i na portalu Facebook.
7.2. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl