ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W DNIACH 16-20 MAJA zostaną wysłane 23maja

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu na Instagramie
(„Konkurs”)
1. Organizatorem Konkursu jest Opposite Sylwia Rajkiewicz
Bażantów 61/20 Katowice, NIP: 6161544719

2. Sponsorem nagród w Konkursie i administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest Opposite Sylwia Rajkiewicz, który zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy, powierza przetwarzanie danych osobowych
Organizatorowi w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
3. Organizator Konkursu stanowi komisję konkursową, zwaną dalej „Komisja Konkursu”. Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem (dalej „Regulamin”).
5. Konkurs trwa od 26.04.2021 do 28.04.2021.

6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające  ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego,
3) nie są pracownikami Organizatora, a także ich małżonkami, powinowatymi w
linii prostej pierwszego stopnia lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
7. Warunki udziału w Konkursie:
1) Uczestnik powinien zostać followersem profilu @slaap.pl, (tzn. posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil pod linkiem https://www.instagram.com/slaap.pl i kliknąć „obserwuj”)

2) Uczestnik powinien napisać w krótkiej odpowiedzi dlaczego chce wypróbować krem pod oczy Night Cloud, którego próbka 2ml stanowi Nagrodę 

3) Uczestnik powinien zaprosić do konkursu jedną osobę, której konto oznaczy z komentarzu pod postem.

4) Nagrody w postaci próbek kremu pod oczy Night Cloud 2ml otrzyma 50 pierwszych osób, które poprawnie wykonają zadanie

5) Uczestnik powinien podać adres do wysyłki pocztowej próbki kremu pod oczy Night Cloud 2ml w wiadomości prywatnej na Instagramie, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia konkursu

8. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia weźmie pod uwagę czy zadanie jest wykonane prawidłowo.

9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne.

niniejszy Regulamin.
10. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail: kontakt@slaap.pl
11. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej jako formy kontaktu - adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru
adresu e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
12. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też
sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
13. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
14. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
16. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji pod adresem.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania czy też unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl